ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. De PKN heeft een folder uitgebracht met daarop 10 punten die op deze pagina moeten staan. Hieronder staan ze opgesomd voor de Hervormde gemeente Hagestein met de daarbij behorende informatie. Dit betreft het "College van Kerkrentmeesters" en de ''Diaconie''. 

Naam van de gemeente

Hervormde gemeente Hagestein - Hoef en Haag

RSIN of fiscaal nummer

DIACONIE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE HAGESTEIN - HOEF EN HAAG: 824117943

HERVORMDE GEMEENTE HAGESTEIN - HOEF EN HAAG: 824117931

Bestuurssamenstelling en Contact gegevens

De kerkenraad bestaat 1 predikant (voorzitter), 4 ouderlingen (waaronder de scriba), 3 diakenen en 3 kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters worden bijgestaan door een commissie van advies en een kerkelijk ontvanger.

Beleidsplan

Hier vindt u het beleidsplan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onder ''contactgegevens'' genoemde contactpersonen. 

Beloningsbeleid

De predikant van onze gemeente valt onder de regeling arbeidsvoorwaarden van de PKN die u hier kunt vinden. Alle overige medewerkers zijn vrijwilligers die verder geen beloning genieten.

Doelstelling

In het beleidsplan van de Hervormde gemeente staat de doelstelling en de kern van onze gemeente als volgt verwoord: 

  1. Christus roept. De gemeente ontstaat waar Christus roept. Hij roept zondaren naar Zich toe. En daarmee roept Hij mensen tegelijkertijd samen tot een gemeenschap. Zoals een herder zijn schapen roept en daardoor tegelijkertijd een kudde wordt gevormd rondom die herder. Zo vormt de gemeente zich om de goede Herder heen. Jezus Christus is dus de oorsprong én het middelpunt van de gemeente. (Joh.10: 16; Luk.8: 21) Christus is ook haar Koning. Hij regeert en beschermt de gemeente. Dat vereist gehoorzaamheid, maar biedt ook toekomst. Christus verlost haar uit de macht van de boze en van het komende oordeel. Daarvoor heeft Hij Zijn eigen leven gegeven aan het kruis als een offer ter verzoening. (Joh.10: 11; Mat.16: 18; Openb.5: 9) 
  2. De Bijbel centraal. De gemeente is 'gebouwd op het fundament van apostelen en profeten' en dient 'in de leer der apostelen' ook te volharden. Deze leer is ons overgeleverd in de Bijbel. Door middel van de Bijbel komt het getuigenis van God tot ons. Daaruit leert de gemeente de Heere en Zijn wegen kennen. De verkondiging van het Woord is in de kerk kern-activiteit. Omdat het Góds Woord is, is de Bijbel de bron en de norm voor heel het christelijk leven. Haar gezag is ook doorslaggevend in het gemeenteleven. (Psalm 119; Joh.17: 17; Hand.2: 42; 4: 31b,33; 5: 42; 11: 19-20; 17: 11; Ef.2: 20) 
  3. De ambtelijke dienst. De kerk is geen democratie, maar een christocratie. Met andere woorden: niet de wil van mensen (c.q. de gemeente), maar de wil van Christus is beslissend. Bij Zijn regering maakt de Heere wel gebruik van de dienst van mensen. Hij stelt sommigen in de gemeente aan om leiding te geven. Wij noemen hen ambtsdragers. Al zijn zij gekozen door en vanuit de gemeente, tegelijkertijd worden ze door God óver de gemeente gesteld. Ze zijn geroepen om namens Hem te spreken en dienend te werken aan de opbouw van de gemeente. (Hand.14: 23; 20: 28; 1Kor.3: 9; 2Kor.5: 20; Ef.4:11-21) Uit de bijzondere aandacht in het N.T. voor de ouderlingen en diakenen kunnen we afleiden dat deze ambten een speciale plaats innemen te midden van andere diensten en gaven. De dienaar van het Woord is te beschouwen als een ouderling met een bijzondere opdracht. (1Tim.3: 1-15; 1Tim.5: 17; Tit.1: 5-9) 
  4. Vele leden, één lichaam. De Heilige Geest deelt in de gemeente een grote verscheidenheid aan genadegaven uit. De gelovigen behoren deze gaven ten dienste te stellen van de opbouw van de gemeente. De verschillende gaven vullen elkaar aan en dat leidt er toe dat we onderling op elkaar zijn aangewezen. Ieders eigenheid behoort daarin te worden gewaardeerd. Ontvangen gaven mogen nooit aanleiding zijn om zich boven anderen te verheffen. Juist het elkaar aanvullen voegt de verschillende leden samen tot één harmonieus geheel, het ene lichaam van Christus. (Rom.12: 3-8; 1Kor.12) 
  5. Groei van de gemeente. Het werk in de gemeente is mede gericht op groei, zowel in de breedte als in de diepte. Voor de groei in de diepte is onderwijs nodig. Wanneer we toenemen in de kennis en genade van Christus, dan brengt dat ook standvastigheid en een heilig leven met zich mee. Bovendien wordt God temeer geprezen. (Hand.11: 26; 16: 5; 18: 26; 20: 20-21; 1Kor.3: 2, 10-14; Ef.3: 17-19; 4: 11-16; 2Petr.3: 18) 
  6. Gezonden in de wereld. De Heere Christus heeft de gemeente gezonden in de wereld. De gemeente dient in woorden en daden te getuigen van Zijn genade. Het Evangelie van Jezus’ kruis en opstanding moet aan alle mensen verkondigd worden, zonder onderscheid. Maar ook in levenshouding en liefdewerken behoort de gemeente te laten zien wie de Heere God is. In de Bijbel krijgt deze dienst vooral gestalte in de eigen directe omgeving van de gelovigen. Het bestaat uit oprechte bewogenheid met de nood van de naaste en praktische hulp.  We lezen in Paulus’ brieven echter ook over de geldinzameling van ‘Europese’ gemeenten voor de arme broeders en zusters in Jeruzalem. Al staat de hulp aan geloofsgenoten voorop, niemand mag bij voorbaat worden buitengesloten. In navolging van Jezus verdienen juist ook de mensen die in de samenleving aan de rand staan, onze aandacht. (Mt.5: 44-48; Mk.16: 15; Joh.17:18; Rom.15: 26; 1Kor.16: 1; Gal.6: 10; 1Pet.3: 15)

Verslag van activiteiten

De activiteiten van de Hervormde gemeente worden allemaal weergegeven in de jaarkalender die u hier kunt vinden. Een verslag van activiteiten vindt u als nieuws op onze website of onder het menu ''foto's''. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de personen die genoemd zijn onder ''contactgegevens''.

Financieel verslag

Hier vindt u de verkorte staat van baten en lasten van het college van kerkrentmeesters

Hier vindt u de verkorte staat van baten en lasten van de diaconie

Begroting

Hier vindt u de begroting van het college van kerkrentmeesters

Hier vindt u de begroting van de diaconie

 

Dorpsstraat 26 4124 AM Hagestein +31347-351210 info(at)hervormdhagestein-hoefenhaag.nl Kerkdiensten: zo 9:30u en zo 18:30u